skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
 • žáci prvního stupně rotační výuka – střídání skupin žáků po týdnech
 • 12. dubna - 16.dubna  žáci 1.A a  3.A  prezenčně ve škole
 • 19. dubna - 23. dubna  žáci  2.A,  4.A a  5.A   prezenčně ve škole  
 • žáci druhého stupně stále distanční výuka

Ke stávajícím režimovým opatřením se přidává testování žáků neinvazivními antigenními testy. Testování je podmínkou, aby mohl být žák přítomen ve škole.
Žákům, kteří se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
Žák musí mít ve škole roušku, která nesmí být látková.
Družina bude v provozu.
Provoz školní jídelny se nemění. Žáci vzdělávaní prezenčně si mohou sníst oběd v jídelně, žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat do jídlonosičů.

Lenka Bohanská
Vážení zákonní zástupci a žáci,
pro komunikaci mezi školou a rodinou nyní budete moci využívat modul internetová žákovská knížka.
Aplikace je nově od 8.2.2021 dostupná na adrese: https:\\zsmezimesti.bakalari.cz Rovněž můžete využít také bezplatné mobilní verze Bakaláři OnLine, pro OS Android z Google Play nebo pro OS Apple na Apple store

Jak tento školní rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?
 • Naše škola je plně organizovaná. Součástí je i školní družina a školní jídelna.
 • Ke škole patří školní pozemek, venkovní prostory školní družiny  s herními prvky.
 • Škola využívá 11 kmenových tříd, dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny, odbornou učebnu chemie a fyziky, odbornou učebnu přírodopisu, dřevodílnu-kovodílnu, školní kuchyňku, tělocvičnu,     několik kabinetů, sborovnu a ředitelnu.
 • Škola má školní knihovnu a prostory využívané čtenářským klubem a klubem deskových her.
 
Priority školy
 • výuka anglického jazyka od 1.ročníku
 • tematicky založené celoškolní akce, tematicky zaměřené odborné exkurze¨
 • plavecký kurz, lyžařský kurz, sportovně-turistický kurz
 • adaptační pobyty
 • možnost zahraničních výjezdů
 • podpora tělovýchovy a sportu
 • nabídka kulturních a sportovních akcí, třídní výlety
 • kvalitní příprava žáků k dalšímu studiu
 • prevence patologických jevů
 • vydávání školního časopisu
 • podpora talentovaných žáků
 • vstřícnost a individuální přístup k žákům
 • zájmové činnost při škole
 • prázdninová činnost školní družiny – léto ve družině s programem
                        


                            

                         
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah