Škola Meziměstí - Titulní strana

Proč školní jídelna přechází pouze na vaření jednoho druhu jídla?

 

Mgr .Lenka Bohanská

ředitelka školy

Stravovací komise

Vážení rodiče,

ráda bych na naší škole zřídila stravovací komisi, která by mapovala úroveň školního stravování, kvalitu a chuť podávaných jídel ve školní jídelně a poskytovala zpětnou vazbu vedení školy, školní jídelně, zřizovateli a rodičům stravovaných žáků.

Členové komise budou mít  právo požádat zaměstnance, který vydává jídlo, o degustační porci. Návštěvy ve školní jídelně se budou účastnit vždy dva členové stravovací komise za asistence vedoucí školní jídelny.

Komise bude celkem sedmičlenná - dva zástupci rodičů žáků, kteří se stravují ve školní jídelně z 1. stupně základní školy, dva zástupci rodičů žáků, kteří se stravují ve školní jídelně z 2. stupně základní školy, dva zástupci zaměstnanců a jeden zástupce, kterého ustanoví zřizovatel školy.

Po zjištění zájmu o členství ve stravovací komisi mezi rodiči budou členové komise vybráni losem. Následně tito členové budou pozváni na první schůzku, která proběhne začátkem měsíce února a kde budou seznámeni s pravidly činnosti stravovací komise. Vždy na třídních schůzkách v září budou rodiče dotazování ohledně zájmu o členství ve stravovací komisi, ze zájemců bude opět vylosován příslušný počet členů.

Z každého pozorování komise sepíší záznam, který bude zveřejněn na webových stránkách   školy v sekci školní jídelna.

Pokud máte zájem o členství ve stravovací  komisi, kontaktujte třídního učitele vašeho dítěte nepozději do 22.1.2019.

 

V Meziměstí 16.1.2019

Mgr. Lenka Bohanská

ředitelka školy

 

Sportuj ve škole

Naše škole se zapojila od 1.1.2019 do projektu Sportuj ve škole. Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Paní učitelka Sokolová učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívá u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbe školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

Lekce „Sportuj ve škole" probíhají v pátek po obědě a jsou  pro děti 1. až 5. ročníku základních škol navštěvujících školní družinu.

Projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

 

Mgr. Lenka Bohanská

ředitelka školy

Organizace školního roku 2018-2019

Sledujte:

 • aktualizována rubrika "Ke stažení" aktualizované dokumenty a formuláře školy
 • aktualizováná rubrika "Organizace zájmové činnosti" informace k o zájmových kroužcích
 •  

  1.pololetí:

  03.09.2018 - 31.01.2019

  2.pololetí:

  01.02.2019 - 28.06.2019

  Pedagogické porady:

  28.11., 23.1., 9.4., 24.6.

  Rodičovské schůzky:

  27.9., 6.12., 11.4., 23.5.

  Zápis:

  24.4.

  Prázdniny:

  podzimní                   29.10. + 30.10.2018

  vánoční:                    22.12.2018 - 02.01.2019 (výučování od čtvrtka 3.1.2019)

  pololetní:                   01.02.2019

  jarní:                         04.03. - 10.03.2019

  velikonoční:              18.04.2019

  letní:                         29.06. - 01.09.2019

  Státní svátky:

  28.09.2018    Den české státnosti

  28.10.2018    Den vzniku ČR

  17.11.2018    Den boje za svobodu a demokracii

  19.04.2019    Velký pátek

  22.04.2019    Velikonoční pondělí

  01.05.2019     Svátek práce

  08.05.2019    Den osvobození

   

  Informace a přílohy pro rodiče

  přílohy: Desatero Jak vybrat školní brašnu

  Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

  - § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  - § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  - § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  - Doporučení pro rodiče:  Vzhledem k posunutí zápisu až na duben, prosím rodiče, kteří uvažují  o odkladu povinné školní docházky, objednat se na vyšetření školní zralosti v PPP Náchod ještě před zápisem. (tel. 491426036)                                                                                                                                                                                        Mgr. Lenka Bohanská

  Změny v systému objednávání stravování ve školní jídelně

  Již máme v provozu jednoduché objednávání a odhlašování stravy pomocí internetu na stránkách

  Na webu školy jsme, do hlavního menu pod položku školní jídelna, umístili odkaz na web, kde si obědy budete objednávat. Rovněž jsme odeslali na Váše emailové adresy podrobné informace:

  Pokud Vám údaje do vánočních prázdnin nepřijdou nebo pokud nemáte zřízenou emailovou adresu, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Podhorskou. V záložce OBJEDNÁVKY jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí poklepáním myší na příslušný řádek.

  Zaškrtnuté políčko před názvem jídla znamená  = objednáno nebo nezaškrtnuté = neobjednáno

  Na stránkách www.strava.cz máte nápovědu, jak tento systém používat. V případě nejasností můžete kontaktovat vedoucí naší školní jídelny. Doufáme, že Vám touto možností objednávání stravy ulehčíme od vašich starostí. Jídelní lístky budete mít k dispozici vždy na celý měsíc dopředu, takže budete moci během chvilky objednat stravu pro vaše dítě. Od ledna bude školní jídelna připravovat denně pouze jedno jídlo ( ve středu bude výběr ze dvou jídel). I tak tento systém využívat musíte, abyste zaškrtnutím okénka stravu dítěti objednali či neobjednali.

  Prosíme zákonné zástupce, kteří nevyužívají platbu stravy přes účet, aby si tento způsob platby zřídili. Domluvte se s pí vedoucí školní jídelny. Děkujeme.

  Jakékoliv dotazy rády zodpovíme.

  Lenka Bohanská, ředitelka školy;  Ludmila Podhorská, vedoucí školní jídelny

  Návod

  Kontakty

  Kontakty:


  mapa umístění školy

  adresa školy,

  ředitelka:

  zástupce ředitelky:

  IZO

  REDIZO

  IČO

  číslo účtu

  telefonní čísla:

  e-mail ředitelna:

  pedagogický sbor – třídní školní rok 2017/18

  pedagogický sbor – ostatní učitelé

  pegagogický sbor – školní družina:

  asistentky pedagoga:

  metodici:

  Administrativa a správa:

  zřizovatel školy

  Uživatel:
  Heslo:
  Nemáte účet?