Základní informace - příprava na volbu povolání - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
ZÁŘÍ  
►  základní informace pro volbu povolání – stejně jako v loňském roce si žáci budou moci podat dvě přihlášky na střední školy v každém kole.  Uchazeč podává přihlášku pro
1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2021, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020.
Uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.
► 29. 9. 2020  (9.A) beseda pro žáky v Informačním středisku  Úřadu práce v Náchodě – základní orientace v nabídce středních škol, náborové materiály (účast zajistí škola)

ŘÍJEN  
► 5. 10. 2020  (9.B) beseda pro žáky v Informačním středisku  Úřadu práce v Náchodě – základní orientace v nabídce středních škol, náborové materiály (účast zajistí škola) AKCE BYLA ZRUŠENA
9. 10. 2020 – Prezentační výstava středních škol Trutnov (nebo 2.10.2020 Náchod )– výstava a prezentace škol nejen královéhradeckého  regionu  – účast žáků zajistí škola

3.10. 2020 (Náchod), 10.10.2020 (Trutnov) – možnost navštívit výstavu s rodiči (8 – 12:00)
 
(www.vybiramstredni.cz  - katalog vystavovatelů, přehled škol, které se akce účastní)
AKCE BYLA ZRUŠENA

LISTOPAD  
Nácvik vyhledávání informací pro volbu střední školy (Atlas školství)
Individuální kompetence  k profesní orientaci

PROSINEC
► informace o termínech, individ. konzultace ohledně výběru středních škol, náborové materiály, aktuální  informační  zdroje k volbě povolání

LEDEN       
► možnost testů profesní orientace PPP Náchod (individuálně dle zájmu a objednání)
možnost testování na ÚP Náchod, cvičné testy Cermat  

ÚNOR        
► individuální konzultace ohledně přihlášek, potvrzování prospěchu (tř. učitel)
► vyplnění přihlášek  (zajistí škola)

BŘEZEN      
► odeslání přihlášek na střední školy (zajistí si sám uchazeč) do 1. 3. 2021. Tiskopisy přihlášek obdržíte buď přímo na příslušné střední škole nebo na webové stránce Ministerstva školství , nebo vyplněnou přihlášku žákům zajistí základní škola.  Základní škola také potvrzuje prospěch žáků na přihláškách. Za správnost a včasné odeslání vyplněné přihlášky zodpovídá zákonný zástupce žáka, škola plní funkci poradenskou.
 
Škola nabízí možnost vytisknout již vyplněné přihlášky (včetně přehledu prospěchu a dalších potřebných údajů), pokud od žáků dostane informaci o vybrané škole a oboru.
► vydávání zápisových lístků (osobní převzetí – termín bude upřesněn)

DUBEN       
Ministerstvo školství, mládeže v tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2020/2021. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:
 
1. termín :    12.duben  2021  - pro čtyřleté obory vzdělávání
                      13. duben 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

  2. termín:   14. duben 2021- pro čtyřleté obory vzdělávání
                      15. duben 2021 -  pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 
Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia. Dále se nevztahují na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2.1. do 15.1. podle §62 odst.3 školského zákona a obory vzdělání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15.1. do 31.1.2021 podle §88 odst. 2 školského zákona.
 
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy – je tedy nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.
 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek zajistí rodičům základní škola, k jeho převzetí budou včas vyzváni.

KVĚTEN         
►  výsledky přijímacího řízení, odvolání
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZÁŘÍ – ÚNOR  ► Dny otevřených dveří – podle vlastního zájmu se každý žák zúčastní individuálně, ve škole nutno předem nahlásit třídnímu učiteli. Termíny jednotlivých škol poskytne výchovný poradce, propagační materiály škol, nástěnka výchovného poradenství, internetové stránky, katalogy.
PRŮBĚŽNĚ      ► propagační materiály škol, nástěnka výchovného poradenství, individ. konzultace s výchovným poradcem pro žáky i rodiče, webové stránky středních škol, katalogy středních škol.
  
!!!!!!!Přihlášky na školy s uměleckým zaměřením a na školy s talentovými zkouškami (některé typy středních pedagogických škol) nutno odevzdat do 30. 11. 2020 z důvodů konání talentových zkoušek na tyto typy škol.
UŽITEČNÉ ODKAZY A WWW. STRÁNKY: www.portal.mpsv.cz, www.seznamskol.eu,www.nuov.cz, www.cermat.cz, www.stredniskoly.cz, www.scio.cz, www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz.(informace ohledně volby povolání najdete také na stránkách naší školy www.skola.mezimesti.cz)
 
S veškerými dotazy ohledně volby povolání se obracejte na výchovného poradce – Mgr.  Eliška Řeháková (491582365),popřípadě na třídního učitele –9.A Mgr. Tereza Sokolová, 9.B Mgr. Lucie Francová )
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah