Přijímací řízení SŠ 19/2020 - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Vážení rodiče,
 

ráda bych Vás informovala o průběhu přijímacího řízení  na střední školy, které se týká  Vašich dětí. Přesný termín konání přijímacích zkoušek ještě nebyl uveden, MŠMT informovalo, že proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách.
 

V každém případě obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány tak, jak je definuje i školský zákon.  Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem.
 
Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 
 
Změnou je , že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky. · Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná
 

Pokud je součástí přijímacího řízení kromě povinné jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkouška, musí  uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky, protože od tohoto dne se odvíjí termíny pro vyhodnocení výsledků uchazečů. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.
 
Škola připraví pro uchazeče dva termíny školní přijímací zkoušky, protože každá ze dvou škol, kam se uchazeč hlásí, může realizovat školní přijímací zkoušku.
 

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).
 
 
Způsob zveřejnění výsledků je obdobný jako dnes, tedy škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 
Zákon stanoví pro všechny střední školy stejný termín, do kdy nejpozději musí zveřejnit seznam s výsledky - 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
 
Oproti minulým rokům nastává změna ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Klasické písemné odvolání se  z důvodu urychlení procesu přijímání ruší, ale   ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy.
 

Z těchto důvodů je také stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.
 

Zápisový lístek
 
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit tento úmysl odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek vám vydá základní škola, jejíž je váš syn/dcera žákem. Zápisový lístek jste pak povinni doručit (osobně, doporučeným dopisem) na příslušnou střední školu ve stanovené lhůtě.
 

Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.
 

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 
Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 
 

V příloze přikládám podrobnou metodiku k přijímacímu řízení, důležité údaje jsem Vám ale vypsala  viz výše.
 

Protože se o otevření základních škol, zejména 2. stupně stále diskutuje a situace není úplně jasná, během příštího týdne bych Vám ráda předala zápisové lístky. Zápisový lístek si musí osobně (s občanským průkazem, protože se jedná o evidovaný tiskopis) vyzvednout zákonný zástupce žáka. K vyzvednutí nabízím tyto termíny:
 
  • Úterý   21. 4. 2020      9:00 – 11:00
  • Středa  22. 4. 2020    15:00 – 16:00
   
  • Čtvrtek 23. 4. 2020      8:00 – 11:00
 
 
Pokud by se Vám žádný z těchto termínů ze závažných důvodů nehodil, kontaktujte mě prosím na email rehakova.zsmezimesti@email.cz , domluvíme se na jiném postupu.
 

Na výše uvedený email můžete zasílat i případné dotazy.
 
 

Mgr. Eliška Řeháková, výchovný poradce ZŠ Meziměstí
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Hlasování: 3.3/5
Ohodnoťte naše stránky
Návrat na obsah