Harmonogram akcí a termínů – VOLBA POVOLÁNÍ - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
ZÁŘÍ   
►  základní informace pro volbu povolání – stejně jako v loňském roce si žáci budou moci podat dvě přihlášky na střední školy v každém kole.  Uchazeč podává přihlášku pro
1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2022, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021.
Uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

ŘÍJEN  
8. 10. 2021 – Prezentační výstava středních škol Trutnov (nebo 22.10.2021 Náchod )– výstava a prezentace škol nejen královéhradeckého  regionu  – účast žáků zajistí škola
23.10. 2021 (Náchod), 9.10.2021 (Trutnov) – možnost navštívit výstavu s rodiči (8 – 12:00)
(www.vybiramstredni.cz  - katalog vystavovatelů,přehled škol, které se akce účastní)
LISTOPAD  
Nácvik vyhledávání informací pro volbu střední školy (Atlas školství)
             Individuální kompetence  k profesní orientaci
PROSINEC
► 2. 12. 2021  beseda pro žáky v Informačním středisku  Úřadu práce v Náchodě – základní orientace v nabídce středních škol, náborové materiály (účast zajistí škola)
► informace o termínech, individ. konzultace ohledně výběru středních škol, náborové materiály, aktuální  informační  zdroje k volbě povolání
LEDEN       
► možnost testů profesní orientace PPP Náchod (individuálně dle zájmu a objednání)
 možnost testování na ÚP Náchod, cvičné testy Cermat  
ÚNOR        
► individuální konzultace ohledně přihlášek, potvrzování prospěchu (tř. učitel)
► vyplnění přihlášek  (zajistí škola)
BŘEZEN      
► odeslání přihlášek na střední školy (zajistí si sám uchazeč) do 1. 3. 2022. Tiskopisy přihlášek obdržíte buď přímo na příslušné střední škole nebo na webové stránce Ministerstva školství , nebo vyplněnou přihlášku žákům zajistí základní škola.  Základní škola také potvrzuje prospěch žáků na přihláškách. Za správnost a včasné odeslání vyplněné přihlášky zodpovídá zákonný zástupce žáka, škola plní funkci poradenskou.
Škola nabízí možnost vytisknout již vyplněné přihlášky (včetně přehledu prospěchu a dalších potřebných údajů), pokud od žáků dostane informaci o vybrané škole a oboru.
► vydávání zápisových lístků (osobní převzetí – termín bude upřesněn)
DUBEN       
Ministerstvo školství, mládeže v tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2021/2022. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:
1. termín :    úterý  12.duben 2022 - pro čtyřleté obory vzdělávání
                    úterý 19. duben 2022 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  2. termín:  středa 13. duben 2022- pro čtyřleté obory vzdělávání
                     středa 20. duben 2022 -  pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia. Dále se nevztahují na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2.1. do 15.1. podle §62 odst.3 školského zákona a obory vzdělání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15.1. do 31.1.2022 podle §88 odst. 2 školského zákona.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy – je tedy nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek zajistí rodičům základní škola, k jeho převzetí budou včas vyzváni.

KVĚTEN         ►  výsledky přijímacího řízení, odvolání
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZÁŘÍ – ÚNOR  ► Dny otevřených dveří – podle vlastního zájmu se každý žák zúčastní individuálně, ve škole nutno předem nahlásit třídnímu učiteli. Termíny jednotlivých škol poskytne výchovný poradce, propagační materiály škol, nástěnka výchovného poradenství, internetové stránky, katalogy.
PRŮBĚŽNĚ      ► propagační materiály škol, nástěnka výchovného poradenství, individ. konzultace s výchovným poradcem pro žáky i rodiče, webové stránky středních škol, katalogy středních škol.
!!!!!!!Přihlášky na školy s uměleckým zaměřením a na školy s talentovými zkouškami (některé typy středních pedagogických škol) nutno odevzdat do 30. 11. 2021 z důvodů konání talentových zkoušek na tyto typy škol.
UŽITEČNÉ ODKAZY A WWW. STRÁNKY: www.portal.mpsv.cz, www.seznamskol.eu,www.nuov.cz, www.cermat.cz, www.stredniskoly.cz, www.scio.cz, www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz.(informace ohledně volby povolání najdete také na stránkách naší školy www.skola.mezimesti.cz)
S veškerými dotazy ohledně volby povolání se obracejte na výchovného poradce – Mgr.  Eliška Řeháková (491582365),popřípadě na třídního učitele –9.A Ing. Jitka Zelená
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah