Základní informace - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se koná v budově ZŠ ve středu 24.4.2019 .
 
S sebou přineste:
·       doklad totožnosti
·       rodný list dítěte
·       vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dokument je možné stáhnout z webu nebo vyzvednout ve škole)
 
V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad s oběma přílohami mohou rodiče odevzdat přímo u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2019 . Proto je nutné se včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení - PPP, SPC aj. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitelka školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.
 
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020
 
1. Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
2. Pro školní rok 2019/2020 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2018 věk šesti let.
 
3. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.


Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

Žádost o odklad povinné školní docházky
Návrat na obsah