Základní informace - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Informace k vydávání zápisových lístků
Vážení rodiče,
v přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2019/20 je potřeba  zápisový lístek, který slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělání na dané střední škole, na kterou byl přijat. Každý žák základní školy obdrží  jeden zápisový lístek na své základní škole. Ten je povinen odevzdat na střední škole, kterou si vybral, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.
Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu od obdržení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat!!!
Zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán,v souladu s § 60a školského zákona (ev. č. je součástí tiskopisu). Zápisový lístek se s údaji identifikujícími uchazeče vydává zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě ověření jeho totožnosti (občanský průkaz).
Zápisový lístek je možné si na naší škole vyzvednout v termínu  od 9. dubna 2019 (úterý) do 12.dubna 2019 (pátek) od 7:30 do 13:30, ve čtvrtek do 18:00 u  p. Řehákové  (výchovný poradce). Pokud by Vám z vážných důvodů nevyhovoval tento termín ,je možné po telefonické domluvě stanovit jiný (491582365).
Harmonogram akcí a termínů pro žáky 9. ročníků – volba povolání
ZÁŘÍ
►  základní informace pro volbu povolání – stejně jako v loňském roce si žáci budou moci podat dvě přihlášky na střední školy v každém kole.  Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018.
Uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.
 
ŘÍJEN
► 9. 10. 2018 beseda pro žáky na Úřadu práce v Náchodě – základní orientace v nabídce středních škol, náborové materiály (účast zajistí škola)
LISTOPAD
9. 11. 2018 – Prezentační výstava středních škol – výstava a prezentace škol nejen náchodského regionu v Náchodě – účast žáků zajistí škola
10.11. 2018 – možnost navštívit výstavu s rodiči
 
PROSINEC
► informace o termínech, individ. konzultace ohledně výběru středních škol, náborové materiály, orientace v nabídce
LEDEN      
► možnost testů profesní orientace PPP Náchod (individuálně dle zájmu a objednání)
možnost testování na ÚP Náchod, cvičné testy Cermat  
ÚNOR        
► individuální konzultace ohledně přihlášek, potvrzování prospěchu (tř. učitel)
► vyplnění přihlášek
► vydávání zápisových lístků (osobní převzetí – termín bude upřesněn)
BŘEZEN     
► odeslání přihlášek na střední školy (zajistí si sám uchazeč) do 1. 3. 2019. Tiskopisy přihlášek obdržíte buď přímo na příslušné střední škole nebo na webové stránce Ministerstva školství (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore pod heslem „Formuláře přihlášek (vzory)“.), nebo vyplněnou přihlášku žákům zajistí základní škola.  Základní škola také potvrzuje prospěch žáků na přihláškách. Za správnost a včasné odeslání vyplněné přihlášky zodpovídá zákonný zástupce žáka, škola plní funkci poradenskou.
Škola nabízí možnost vytisknout již vyplněné přihlášky (včetně přehledu prospěchu a dalších potřebných údajů), pokud od žáků dostane informaci o vybrané škole a oboru.
DUBEN      
Ministerstvo školství, mládeže v tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2018/2019. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:
1. termín :    12. dubna 2019  - pro čtyřleté obory vzdělávání
                     16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín:    15. dubna 2019- pro čtyřleté obory vzdělávání
                     17. dubna 2019 -  pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia. Dále se nevztahují na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2.1. do 15.1. podle §62 odst.3 školského zákona a obory vzdělání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15.1. do 31.1.2019 podle §88 odst. 2 školského zákona.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy – je tedy nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek zajistí rodičům základní škola, k jeho převzetí budou včas vyzváni.
KVĚTEN
►  výsledky přijímacího řízení
 
ZÁŘÍ – ÚNOR  ► Dny otevřených dveří – podle vlastního zájmu se každý žák zúčastní individuálně, ve škole nutno předem nahlásit třídnímu učiteli. Termíny jednotlivých škol poskytne výchovný poradce, propagační materiály škol, nástěnka výchovného poradenství, internetové stránky, katalogy.
PRŮBĚŽNĚ
► propagační materiály škol, nástěnka výchovného poradenství, individ. konzultace s výchovným poradcem pro žáky i rodiče, webové stránky středních škol, katalogy středních škol.
 
!!!!!!!Přihlášky na školy s uměleckým zaměřením a na školy s talentovými zkouškami (některé typy středních pedagogických škol) nutno odevzdat do 30. 11. 2018 z důvodů konání talentových zkoušek na tyto typy škol.
UŽITEČNÉ ODKAZY A WWW. STRÁNKY: www.portal.mpsv.cz, www.nuov.cz, www.ceskaskola.cz, www.stredniskoly.cz, www.scio.cz, www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz.(informace ohledně volby povolání najdete také na stránkách naší školy www.zsmezimesti.cz).

S veškerými dotazy ohledně volby povolání se obracejte na výchovného poradce – Mgr.  Eliška Řeháková, popřípadě na třídního učitele –Mgr. Petra Therová
Návrat na obsah