Škola Meziměstí - Projekty

Sportuj ve škole

Naše škole se zapojila od 1.1.2019 do projektu Sportuj ve škole. Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Paní učitelka Sokolová učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívá u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbe školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

Lekce „Sportuj ve škole" probíhají v pátek po obědě a jsou  pro děti 1. až 5. ročníku základních škol navštěvujících školní družinu.

Projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

 

Mgr. Lenka Bohanská

ředitelka školy

Čtenářský klub

Učíme se příběhem

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094

Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Celkový objem dotace:  Kč 13.651.000,-

V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě - čtenáře. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu - příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití.

Spolupracující subjekty:

ZŠ Brno – Líšeň, Masarova
ZŠ Frymburk
ZŠ Hlučín – Rovniny
5. ZŠ Kolín, Mnichovická
ZŠ Švermova, Liberec
ZŠ Masaryka, Meziměstí
ZŠ Tylova, Písek
Lauderovy školy při ŽOP
ZŠ Riegrova, Semily
ZŠ Skálova, Turnov
ZŠ Vrdy
Knihovna Jiřího Mahena, Brno
Knihovna Frymburk
Městská knihovna, Hlučín
Městská knihovna, Kolín
Krajská vědecká knihovna Liberec
Městská knihovna, Meziměstí
Městská knihovna, Písek
Městská knihovna Praha, pobočka Korunní
Městská knihovna, Semily
Knihovna A. Marka, Turnov
Obecní knihovna Vrdy

 

 

„Říkáme si Čítci a čteme rádi.“

Na středu 13. 12. 2017 od 16 hodin plánujeme

Otevřené setkání,

na kterém bychom vám rádi předvedli, jak v našem klubu pracujeme. Přijďte se ponořit do tajemství ukrytých v knihách, strávit pár příjemných chvil nebo se i inspirovat, jak je možné rozvíjet čtenářské schopnosti a dovednosti. Rádi přivítáme rodiče, prarodiče, sourozence, přátele… i pedagogy či knihovníky, prostě všechny, kdo mají knížky také rádi, nebo s nimi pracují. Sejdeme se v naší klubovně v Základní škole Meziměstí.

Těšíme se na vás!

 

Školní čtenářské kluby

Říká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?

Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ“, v němž budeme s podporou Nové školy, o. p. s., po dobu tří let pracovat spolu s dalšími dvaceti šesti základními školami napříč celou Českou republikou. Všichni společně zaměříme svou pozornost mimo jiné i na to, jak rozvíjet čtenářství u náctiletých, v jejichž domovech četba nemá své pevné místo nebo kde se vzdělání nevěnuje potřebná pozornost. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a běží v období 1. 11. 2016 – 30. 10. 2019.

 

 

 

 

 

Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství:

- Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.

- Každé dítě potřebuje při své čtenářské cestě průvodce.

- Čtení je potřeba věnovat čas.

- Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.

 

V naší škole se od února 2017 schází čtenářský klub otevřený přibližně 12 dětem převážně z druhého stupně, z nichž část tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti se ve formátu volnočasové aktivity potkávají jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství. V centru tohoto společenství je bohatá nabídka knih a čtení. Čtenářský klub vedou dva manažeři – kmenový pedagogický pracovník školy a externista se znalostí dětské literatury a čtenářství z jiné organizace (nejčastěji z dětského oddělení veřejné knihovny).

Cílem klubu je pozitivně ovlivňovat členy v jejich vztahu ke knihám a čtení, přenést kladný postoj ke čtenářství i do jejich osobního života a tím alespoň částečně kultivovat i jejich domácí prostředí. Klub je vybaven podsedáky a kusovými koberci. Ve chvílích samostatného tichého čtení odpoutání se od lavic umožní vyhledat každému žákovi pohodlnou pozici, což je jedno ze základních pravidel pro rozvoj čtenářství velmi osvědčené metody RWCT Dílna čtení. Centrem bude ale především vybavená knihovna, pro mnoho žáků je to věc, na kterou nejsou z domova zvyklí, nepatří mezi předměty běžné, tedy ani nijak pro život důležité. Knihovna s vyrovnanými barevnými hřbety knih, kolem níž se žáci srocují, vybírají si knihy, neformálně si je doporučují, knihy vyjímají, prohlížejí a zase vrací zpět  – to je ideál každého čtenářského klubu.

Náplň klubu již od počátku zakládáme na třech stěžejních čtenářských aktivitách: sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem (zde klademe důraz na vrstevnické doporučování, které je hlavním faktorem při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec), půjčování knih domů – podle jasně daných pravidel, která si každá škola individuálně nastaví –  a přímá práce s knihou během samotné schůzky s důrazem na samostatné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení, resp. přímá práce s knihou formou čtenářských lekcí. Ve čtenářském klubu budeme kromě pravidelné činnosti organizovat i schůzky s odlišnou náplní. Jedná se o Den otevřeného klubu, kdy jsou pozváni rodiče či spolužáci, resp. ostatní učitelé naší školy, návštěvy osobností  v klubu a scénické čtení v klubu.

Čtenářský klub nemá být příjemným a inspirativním prostředím jen pro děti, nýbrž i pro paní učitelku, která jej vede. Možnost při vedení klubu spolupracovat s knihovníkem obohacuje zaběhlé postupy pedagogů o nový rozměr. Knihovníci mají větší přehled o dětské literatuře, nejsou svázáni osnovami a často se jim lépe daří vytvořit tu správnou volnočasovou atmosféru. Práce v tandemu učitel – knihovník přináší možnost osobního i profesního růstu na obou stranách. Obě vedoucí mají svoji osobní metodičku, která jim pomáhá připravovat klubový program tak, aby děti bavil, sledoval konkrétní čtenářské cíle a byl (časem) dobře využitelný i v běžné výuce. Smyslem projektu totiž není jen oněch přibližně 12 dětí docházejících do klubu, ale především postupné ovlivňování celého školního prostředí směrem k otevření se čtenářství a jeho prostoupení výukou i jiných oblastí než výhradně českého jazyka. Klubová setkání umožňují pedagožkám vyzkoušet postupy či metody, k nimž by se v běžné výuce třeba neodhodlaly, ať z důvodu vysokého počtu dětí ve třídě, nejistoty v metodě nebo nutnosti beze zbytku splnit cíle hodiny. Čtenářský klub je kroužkem i pro paní učitelky, resp. knihovnice – když se něco nepodaří, nevadí J. Slepá cesta nebo chyba jsou příležitostí pro zlepšení. Je však nezbytné se zastavit v reflexi setkání nad tím, proč se něco nezdařilo, hledat cesty, jak to příště zkusit znovu lépe.

Navazujeme na tříleté zkušenosti mimopražského projektu „Brána ke vzdělávání“ financovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Spolu s námi taje dětského čtenářství (tentokrát však s explicitním zaměřením na děti s odlišným mateřským jazykem) prozkoumávají ve 13 čtenářských klubech 10 pražských základních škol, a to v projektu financovaném v Operačním programu Praha – pól růstu ČR.

Více informací o našem společném snažení, inspiraci i mnoho knižních anotací a lekcí využitelných ve výuce, najdete na www.ctenarskekluby.cz nebo na facebooku Školní čtenářské kluby.

 

Mikroprojekt „Sport bez hranic“

Mikroprojekt „Sport bez hranic“  – č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008000413

Mikroprojekt  „Sport bez Hranic“  je  financován  z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interret V-A Česká republika – Polsko.  V rámci tohoto projektu má Meziměstí poprvé jiného partnera než Mieroszów, a sice obec Radkov.  My jsme vedoucím partnerem, projektovým partnerem jsou hasiči z Radkova (Ochotnicza Straź Poźarna w Radkowie). Na obou stranách hranice jde o navázání kontaktů  škol  na obou stranách hranice. Je celkem plánováno 8 aktivit:  28.2.2017 proběhne první akce v Radkově a sice Turnaj zimních sportů – především bruslení pro děti v Radkově.  Následovat  bude turnaj v piškvorkách, dále turnaj Přátelství ve floorbalu a Mezinárodní závody v lehké atletice. Tyto tři aktivity proběhnou v Meziměstí. Pro polské i české děti je u nás připraven zájezd do skal a na zámek. Na polské straně bude Výlet na Hejšovinu a do Vambeřic, dále Česko-polský turnaj letních sportů (fotbal, badminton) a vše bude zakončený společným piknikem v Radkově.

Zahájení mikroprojektu:   01.02.2017

Ukončení mikroprojektu:  15.11.2017

Celkové způsobilé výdaje činí pro obě města 16.525,87 EUR. Dotace ve výši 85% představuje 14.046,58 EUR.

Z toho Meziměstí má způsobilé výdaje 7.174,87 EUR, dotace je pak 6.098,28 EUR.

 

Cílem mikroprojektu je především seznámení se s kulturou a životem na druhé straně hranice, navázání přátelství, rozšiřování jazykových znalostí, podpora zdravého životního stylu a zapojení co nejvíce dětí a ostatních občanů do sportovního a kulturního dění.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.1928

Naše škola se zapojila do projektu MŠMT v rámci OP VK. Všichni žáci školy mohou od září nového školního roku zdokonalovat své čtenářské dovednosti v čtenářských dílnách. Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura by měl být jeden z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, zároveň by měl podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v této oblasti. Projekt byl zahájen 1. 7. 2015 a bude ukončen 31.12.2015.

Knihy pro rozvoj čtenářských kompetencí budou zakoupeny z prostředků projektu a budou dětem k dispozici nejenom v rámci výuky, ale i prostřednictvím žákovské knihovny. Škola finanční prostředky této šablony klíčové aktivity využije pro zavedení Čtenářských dílen ve všech ročnících s výjimkou prvních tříd po celou dobu trvání projektu. Celkem plánujeme zakoupit cca 400 nových knih aktuálních žákovsky atraktivních titulů, které povedou k motivaci žáků ke čtení, v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost jsme získali 227 024,- Kč.

Cílem každé školy by mělo být, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří získají vztah ke čtení, dokáží se na věci dívat z různých úhlů pohledu, rozumí textu, umí z něj vyvozovat závěry a text kriticky hodnotit z různých hledisek. Doufáme, že tento projekt přispěje alespoň částečně ke splnění těchto cílů.

Dotykem ke vzdělání - vzdělávání pedagogů

Projekt „Dotykem ke vzdělávání“ z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Se začátkem školního roku 2014/15 byl zahájen projekt „Dotykem ke vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0032“, do něhož se naše škola zařadila jako partner po boku dalších 30 škol.Projekt jako žadatel zajišťuje ZŠ V Domcích, Trutnov, která také zajišťuje veškeré řízení projektu a administraci. Projekt podporuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti pedagogických kompetencí, aplikace informačních a komunikačních technologií do prostředí vzdělávání žáků na základních a středních školách, prohlubování odborných znalostí a implementace dotykových digitálních zařízení do školního prostředí. Do projektu se zapojilo 10 pedagogů naší školy , kteří absolvují vzdělávací kurzy v různých oblastech ICT. Pedagogové obdrží k dispozici vybrané dotykové technologie (10 tabletů). Součástí projektu je rovněž vzdělávání ředitelů v oblasti zadávání veřejných zakázek.


Společně vyhráváme


Mikroprojekt „Společně vyhráváme“

Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/13.03736

V letošním školním roce navazujeme na mikroprojekt „Aktivita bez hranic“, který byl ukončen v září 2013 (žádost o proplacení dotace podána v listopadu, peníze jsou schváleny, škola na ně ale stále čeká – finanční prostředky zatím neobdržela). V loňském roce jsme tedy „byli aktivní bez ohledu na hranice“, letos „společně vyhráváme“ v rámci mikroprojektu pod stejným názvem. Úzce spolupracujeme s partnerem na polské straně, kterým je MCK (Mieroszowské) Centrum Kultury) a školy v Mieroszowe a v Sokolowsku. Mikroprojekt „Společně vyhráváme“ má celkem 6 aktivit. Začali jsme akcí „Kam až dosáhnu, kam se až dostanu“, která byla zahájena 9.5. ve sportovní hale v Mieroszowe. Zde jsme použili stěnu pořízenou z dotace na polské straně a také stěnu pořízenou v rámci mikroprojektu „ABC mladého záchranáře“, realizovaného městem. Část se realizovala v Mieroszowe, část u nás na lezecké stěně. Následuje „Brasilia Cup“ – turnaj ve vybíjené a kopané. Pokračovat budeme netradičním „Postřehovým závodem“ a „Piškvorkovým zimním turnajem“, který se nám z organizačních důvodů přesunul ze zimních měsíců až na červen. Polské děti piškvorky také znají pod názvy „křížek, kolečko“, takže jsme celkem zvědavi, kdo bude lepší – zda my nebo polské děti. Již tradičně je jednou z nejoblíbenějších aktivit společný výlet škol v Sokolowsku a v Meziměstí. Tentokrát děti pojedou do Opočna, kde si prohlédnou zámek a navštíví koupaliště s aquazorbingem. Poslední aktivitou pak bude „Setkání 2014 na Špičáku“. Obdobná akce se již v minulosti také konala. V letošním roce budou děti vystupovat na Špičák ze tří stran. Mirošovské děti půjdou na Špičák z Andřejovky, děti ze školy v Sokolowsku se vydají na Špičák přímo ze Sokolowska a naše děti budou stoupat na vrchol z Ruprechtic a z Vižňova. Toto společné setkání dětí na Špičáku ukončí letošní mikroprojekt.

S mikroprojekty je na jedné straně dost práce a spousta různého zařizování. Na druhé straně získáváme finanční prostředky, které bychom jinak neměli. Proto touto cestou děkuji všem, kteří se na realizaci mikroprojektu podíleli a ještě podílejí. Doufám, že se nám i v dalších letech podaří získávat finanční prostředky na obdobné aktivity z EU nebo z kraje.

Zdeněk Mück, ředitel školy

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím

Euroregionu Glacensis

Od Polských přátel: "Wygrywamy razem"


EU peníze školám

Hodnocení

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol je evropský projekt podpory zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy, ale i na doprovodné programy. Společnost BOVYS je jedním z největších dodavatelů v tomto projektu a zajišťuje dodávky i pro naši školu. Dodávané produkty dostávají děti z cílové skupiny (1. – 5. třída) zdarma jednou týdně. V rámci doprovodných opatření připravila firma minulý týden ochutnávku ovoce a zeleniny. Děti se tak mohly  setkat s exotickými plody z celého světa, které jsou v dané chvíli dostupné, nebo s tradičnějším sortimentem v prémiové kvalitě špičkových odrůd. Pro každou třídu byla podle počtu žáků připravena dřevěná bedýnka s mixem  exotického ovoce a zeleniny /salát polníček, rukola, avokádo, granátové jablko, mango, pomelo, kokosový ořech,…/. Součástí dodávky byly i barevné letáčky s informacemi o historii, zajímavostech a použití jednotlivých druhů. Vyučující v jednotlivých třídách většinou využili tento doprovodný program  v hodinách  prvouky nebo přírodovědy a děti tentokrát ochutnávaly společně.

Myslím, že akce se dětem líbila, svědčí o tom i přiložená fotogalerie ze 4. A. Doufám, že podobné programy firma opět nabídne, a oživí tím projekt. Na ukázku přikládáme i jeden z přiložených letáčků a pár fotografií.

 

 

Aktivita bez hranic

 

Mikroprojekt Aktivita bez hranic

Reg. číslo CZ.3.22/3.3.02/12.03474

V letošním kalendářním roce škola realizovala mikroprojekt Aktivita bez hranic. V jarních měsících proběhla společná exkurze českých a polských dětí, následoval turnaj ve florbalu, výtvarná soutěž „Meziměstí – Mieroszow očima dětí“, literární soutěž „Co víš o svém družebním městě?“, a nakonec pak ještě dopravní soutěž „Bezpečně na hranici“. To vše se uskutečnilo do školních prázdnin. Na tyto akce v měsíci září navázaly další aktivity, a sice Atletický pětiboj a Běhání se skřítky.

Běhání se skřítky proběhlo dne 13. září 2013. Jak již je při realizaci tohoto mikroprojektu téměř zvykem, pronásledovalo nás opět špatné počasí, které se podepsalo na výkonech dětí. V Běhání se skřítky byli žáci rozdělení do šestičlenných hlídek, které plnily úkoly zadávané skřitky. Spojení pohádkové a sportovní tématiky se projevilo jako motivační, děti úkoly přijímaly úplně jinak než např. při běžné výuce pokyny vyučujících. Další akcí v rámci mikroprojektu pak byl Atletický pětiboj. Děti v tomto pětiboji soutěžily v hodu granátem na cíl, skákáním přes švihadlo (zde byl stanoven časový limit a hodnotil se počet zvládnutých přeskoků), hod medicinbalem, běh na 60 metrů a plánován byl i skok do dálky, který ale vzhledem k intenzivnímu dešti a vodě v doskočišti musel být zrušen. Soutěžilo se ve dvou kategoriích pro dívky a ve dvou kategoriích pro chlapce. Možnost zúčastnit se měly i další školy v okolí a v Polsku. Nejlepších výkonů a celkovou všestrannost prokázaly mezi dívkami Veronika Hašková a Adéla Šemberová, které obsadily první místa. Nejvšestrannějšími chlapci pak byli Jakub Zubričan a Jiří Kopáček.

V měsíci září tento náš česko-polský mikroprojekt končí. Poslední akcí, která proběhla, byl Dětský turnaj v minigolfu dne 26.9.2013(tento turnaj musel být z důvodu nepřízně počasí přeložen až na září). V následujícím roce by měl následovat další mikroprojekt pod názvem „Společně vyhráváme“, do kterého se opět zapojí české i polské děti. S těmito mikroprojekty je na jedné straně dost práce a spousta různého zařizování. Na druhé straně však získáváme dotační prostředky, které bychom jinak neměli. Proto touto cestou děkuji všem, kteří se na realizaci mikroprojektu podíleli.

Zdeněk Mück, ředitel školy

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

Výlet českých a polských dětí do Hlinska v rámci projektu

"Aktivity bez hranic" 

V pátek 5. dubna 2013 byl velmi chladný den, teplota těsně nad bodem mrazu, sněhová pokrývka stále odolávala. V tento den se vydala česko – polská výprava na velikonoční výstavu do skanzenu ve Hlinsku v Čechách. Dvacet polských a dvacet českých dětí se mohlo v unikátní městské rezervaci seznámit s velikonočními obyčeji. Krásné dřevěné domky stojí na původním místě, kde se nacházely před 200 lety. V nich byla instalována velikonoční výstava, kde se děti dozvěděly o způsobu života našich předků. Co uctívali, čeho se báli, jak žili, jak a co slavili. Paní průvodkyně hovořila česky, polská paní učitelka překládala pro Poláky. Nacházeli jsme spoustu společných zvyků a obyčejů. Po ukončení prohlídky jsme nakoupili originální dřevěné, skleněné a voňavé dárečky, poseděli ve stylové cukrárně a zmrzlí na kost jsme se vydali k domovu. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v motelu na smažený sýr a hranolky a tím byl celkový dojem výletu ještě vylepšen. Opět došlo na probírání historie našeho společného cestování. Přibližně 15 let se pravidelně vydáváme na zajímavá místa v Polsku a v Čechách. Na podzim míří naše výprava do Polska a na jaře přijíždějí oni k nám. Opět nechyběla vzájemná konverzace mezi českými a polskými dětmi, otázky typu – jak se řekne to či ono, poznání, některá naše slova jsou si podobná, některá úplně odlišná. A že když chceme, tak se vždycky domluvíme. Na shledanou příště - Do zobaczenia następnym razem.

 

Akce probíhající v Polsku v rámci projektu "Aktivity bez hranic"

 

Česko-polský olympijský rok 2012 – netradičně tradičně Mikroprojekt realizovaný základní školou

logo_01

logo_02
Česko-polský olympijský rok 2012 – netradičně tradičně

Mikroprojekt realizovaný základní školou

 

Více v příspěvku
 1 2   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

Olivětín - hledání jaspisů